Our CEC Committee

Home > CEC Commitee
Sachin Karnavat

Sachin Karnavat

President

Santosh Vaskar

Santosh Vaskar

Vice President

Prajesh Trotsky

Prajesh Trotsky

Secretary

Bhavin Patel

Bhavin Patel

Joint Secretary

Jignesh Sangani

Jignesh Sangani

Treasurer

Ankit Mamaniya

Ankit Mamaniya

Committee Member

Vijaykumar Gupta

Vijaykumar Gupta

Committee Member

Samir Vakharia

Samir Vakharia

Committee Member

Pradeep Agrawal

Pradeep Agrawal

Committee Member

Biju Babu

Biju Babu

Committee Member

Sachin Karnavat

Sachin Karnavat

President

Santosh Vaskar

Santosh Vaskar

Vice President

Prajesh Trotsky

Prajesh Trotsky

Secretary

Bhavin Patel

Bhavin Patel

Joint Secretary

Jignesh Sangani

Jignesh Sangani

Treasurer

Ankit Mamaniya

Ankit Mamaniya

Committee Member

Vijaykumar Gupta

Vijaykumar Gupta

Committee Member

Samir Vakharia

Samir Vakharia

Committee Member

Pradeep Agrawal

Pradeep Agrawal

Committee Member

Biju Babu

Biju Babu

Committee Member